Lviv (Ukraine)

7, Fedkovycha Str.,
tel.: +38 (032) 238 2284
Working hours: 10:00 a.m. - 07:00 p.m.

4, L. Ukrainka Str.,
tel.:+ 38(032) 235 5414
Working hours: 10:00 a.m. - 08:00 p.m.

21, Kopernyka Str.,
tel.:+ 38(032) 261 3926
Working hours: 10:00 a.m. - 08:00 p.m.

Rovno (Ukraine)

Rovno
1, Korolenka str.

TC "Zlata Plaza"
(basement level)
Working hours: 10:00 a.m. - 09:00 p.m.